අන් අය

 • බෙස්පෝක් මල නොබැඳෙන වානේ ඇලුමිනියම් නැමීමේ බාධාවකින් තොරව වෑල්ඩින් කරන ලද කොටස් සේවාව

  බෙස්පෝක් මල නොබැඳෙන වානේ ඇලුමිනියම් නැමීමේ බාධාවකින් තොරව වෑල්ඩින් කරන ලද කොටස් සේවාව

  Lambert Precision Hardware Limited, with ten years of experience in foreign trade, specializes in high precision sheet metal fabrication parts, laser cutting, welding, sheet metal bending, tube bending, sheet metal chassis enclosures, power supply enclosures, etc., which can be used in commercial design, ports, bridges, infrastructure, buildings, hotels, various piping systems, etc. Feel free to contact us by email: lambert@zslambert.com

 • අභිරුචි රූපවාහිනී බිත්ති දෘඩ වරහන ලේසර් ලෝහ කැපීම සහ සැකසීමේ සේවා

  අභිරුචි රූපවාහිනී බිත්ති දෘඩ වරහන ලේසර් ලෝහ කැපීම සහ සැකසීමේ සේවා

  ලෝහ බැටරි ආවරණ මෝටර් රථය
  ලේසර් කැපුම් සේවා
  ලේසර් වෙල්ඩින් සේවා
  තහඩු ලෝහ නැමීමේ සේවා
  තහඩු ලෝහ නිෂ්පාදනය
  304 මල නොබැඳෙන වානේ නිෂ්පාදන කොටස්
  උපාංග තහඩු ලෝහ සැකසීම
  මිශ්ර ලෝහ තහඩු සැකසීම
  ඇලුමිනියම් මිශ්ර ලෝහ තහඩු ලෝහ කොටස්
  ඇලුමිනියම් පෙට්ටි තහඩු ලෝහ නිෂ්පාදන කොටස්
  ඇලුමිනියම් පෙට්ටි තහඩු ලෝහ වෑල්ඩින්
  ඇලුමිනියම් අභිරුචිකරණය තහඩු ලෝහ නිෂ්පාදන සේවාව
  ඇලුමිනියම් තහඩු නිෂ්පාදන ක්රියාවලිය
  ඇලුමිනියම් තහඩු ලෝහ නැමීම
  ඇලුමිනියම් තහඩු ලෝහ වෑල්ඩින්
  ෙලෝහ නැමීම් වෑල්ඩින්
  ලෝහ වෙල්ඩින් කොටස්
  ලෝහ සඳහා ලේසර් කැපීම
  තහඩු ලෝහ කැපීම නිෂ්පාදනය
  ආදිය

  Lambert Precision Sheet Metal Processing Co., Ltd., with ten years of foreign trade experience, specializes in high-precision sheet metal processing parts, laser cutting, sheet metal bending, pipe bending, sheet metal chassis shell, power shell, etc., which can be applied to commercial design, ports, bridges, infrastructure, buildings, hotels, various pipeline systems, etc. Welcome to contact us by email: lambert@zslambert.com

 • අභිරුචිකරණය කරන ලද සහ වඩාත් විශේෂිත තහඩු ලෝහ කාර් බැටරි ආවරණ

  අභිරුචිකරණය කරන ලද සහ වඩාත් විශේෂිත තහඩු ලෝහ කාර් බැටරි ආවරණ

  සහාය:
  ලෝහ බැටරි ආවරණ මෝටර් රථය
  තහඩු ලෝහ නිෂ්පාදනය
  304 මල නොබැඳෙන වානේ නිෂ්පාදන කොටස්
  උපාංග තහඩු ලෝහ සැකසීම
  මිශ්ර ලෝහ තහඩු සැකසීම
  ඇලුමිනියම් මිශ්ර ලෝහ තහඩු ලෝහ කොටස්
  ඇලුමිනියම් පෙට්ටි තහඩු ලෝහ නිෂ්පාදන කොටස්
  ඇලුමිනියම් පෙට්ටි තහඩු ලෝහ වෑල්ඩින්
  ඇලුමිනියම් අභිරුචිකරණය තහඩු ලෝහ නිෂ්පාදන සේවාව
  ඇලුමිනියම් තහඩු නිෂ්පාදන ක්රියාවලිය
  ඇලුමිනියම් තහඩු ලෝහ නැමීම
  ඇලුමිනියම් තහඩු ලෝහ වෑල්ඩින්
  ෙලෝහ නැමීම් වෑල්ඩින්
  ලෝහ වෙල්ඩින් කොටස්
  ලෝහ සඳහා ලේසර් කැපීම
  තහඩු ලෝහ කැපීම නිෂ්පාදනය
  ආදිය

  Lambert Precision Sheet Metal Processing Co., Ltd., with ten years of foreign trade experience, specializes in high-precision sheet metal processing parts, laser cutting, sheet metal bending, pipe bending, sheet metal chassis shell, power shell, etc., which can be applied to commercial design, ports, bridges, infrastructure, buildings, hotels, various pipeline systems, etc. Welcome to contact us by email: lambert@zslambert.com

 • OEM 301 304 316 මල නොබැඳෙන අභිරුචි සංවෘත තහඩු ලෝහ නැමීමේ ලේසර් කැපුම් සේවාව

  OEM 301 304 316 මල නොබැඳෙන අභිරුචි සංවෘත තහඩු ලෝහ නැමීමේ ලේසර් කැපුම් සේවාව

  Lambert Precision Sheet Metal Processing Co., Ltd., වසර දහයක විදේශ වෙළඳ පළපුරුද්දක් ඇති, ඉහළ නිරවද්‍යතාවයකින් යුත් තහඩු ලෝහ සැකසුම් කොටස්, ලේසර් කැපීම, තහඩු ලෝහ නැමීම, පයිප්ප නැමීම, තහඩු ලෝහ චැසි කවචය, බල කවචය යනාදිය සඳහා විශේෂීකරණය කරයි. වාණිජ සැලසුම්, වරාය, පාලම්, යටිතල පහසුකම්, ගොඩනැගිලි, හෝටල්, විවිධ නල පද්ධති ආදිය සඳහා යෙදිය හැකි ඒවා. අප හා සම්බන්ධ වීමට සාදරයෙන් පිළිගනිමු

 • OEM තහඩු ලෝහ ලේසර් කැපුම් වෑල්ඩින් ඔප දැමූ කොටස් නිෂ්පාදනය තහඩු ලෝහ

  OEM තහඩු ලෝහ ලේසර් කැපුම් වෑල්ඩින් ඔප දැමූ කොටස් නිෂ්පාදනය තහඩු ලෝහ

  Lambert Precision Sheet Metal Processing Co., Ltd., with ten years of foreign trade experience, specializes in high-precision sheet metal processing parts, laser cutting, sheet metal bending, pipe bending, sheet metal chassis shell, power shell, etc., which can be applied to commercial design, ports, bridges, infrastructure, buildings, hotels, various pipeline systems, etc. Welcome to contact us by email: lambert@zslambert.com

  සහාය:
  තහඩු ලෝහ ඔප දැමීම, බුරුසු, ඇඹරුම් මතුපිට ප්රතිකාර, ආදිය.
  304 මල නොබැඳෙන වානේ නිෂ්පාදන කොටස්
  උපාංග තහඩු ලෝහ සැකසීම
  මිශ්ර ලෝහ තහඩු සැකසීම
  ඇලුමිනියම් මිශ්ර ලෝහ තහඩු ලෝහ කොටස්
  ඇලුමිනියම් පෙට්ටි තහඩු ලෝහ නිෂ්පාදන කොටස්
  ඇලුමිනියම් පෙට්ටි තහඩු ලෝහ වෑල්ඩින්
  ඇලුමිනියම් අභිරුචිකරණය තහඩු ලෝහ නිෂ්පාදන සේවාව
  ඇලුමිනියම් තහඩු නිෂ්පාදන ක්රියාවලිය
  ඇලුමිනියම් තහඩු ලෝහ නැමීම
  ඇලුමිනියම් තහඩු ලෝහ වෑල්ඩින්
  ෙලෝහ නැමීම් වෑල්ඩින්
  ලෝහ වෙල්ඩින් කොටස්
  ලෝහ සඳහා ලේසර් කැපීම
  තහඩු ලෝහ කැපීම නිෂ්පාදනය
  ආදිය

 • ඇලුමිනියම් මල නොබැඳෙන වානේ වෑල්ඩින් තහඩු ලෝහ නිෂ්පාදනය

  ඇලුමිනියම් මල නොබැඳෙන වානේ වෑල්ඩින් තහඩු ලෝහ නිෂ්පාදනය

  Lambert Precision Sheet Metal Processing Co., Ltd., with ten years of foreign trade experience, specializes in high-precision sheet metal processing parts, laser cutting, sheet metal bending, pipe bending, sheet metal chassis shell, power shell, etc., which can be applied to commercial design, ports, bridges, infrastructure, buildings, hotels, various pipeline systems, etc. Welcome to contact us by email: lambert@zslambert.com

  සහාය:
  තහඩු ලෝහ නිෂ්පාදනය
  304 මල නොබැඳෙන වානේ නිෂ්පාදන කොටස්
  උපාංග තහඩු ලෝහ සැකසීම
  මිශ්ර ලෝහ තහඩු සැකසීම
  ඇලුමිනියම් මිශ්ර ලෝහ තහඩු ලෝහ කොටස්
  ඇලුමිනියම් පෙට්ටි තහඩු ලෝහ නිෂ්පාදන කොටස්
  ඇලුමිනියම් පෙට්ටි තහඩු ලෝහ වෑල්ඩින්
  ඇලුමිනියම් අභිරුචිකරණය තහඩු ලෝහ නිෂ්පාදන සේවාව
  ඇලුමිනියම් තහඩු නිෂ්පාදන ක්රියාවලිය
  ඇලුමිනියම් තහඩු ලෝහ නැමීම
  ඇලුමිනියම් තහඩු ලෝහ වෑල්ඩින්
  ෙලෝහ නැමීම් වෑල්ඩින්
  ලෝහ වෙල්ඩින් කොටස්
  ලෝහ සඳහා ලේසර් කැපීම
  තහඩු ලෝහ කැපීම නිෂ්පාදනය
  ආදිය

 • අභිරුචි නිරවද්‍ය ඇලුමිනියම් මල නොබැඳෙන වානේ ඔප දැමීමේ සේවාව

  අභිරුචි නිරවද්‍ය ඇලුමිනියම් මල නොබැඳෙන වානේ ඔප දැමීමේ සේවාව

  ඔප දැමීම සහ ඔප දැමීම යනු වැඩ කොටසෙහි මතුපිට සුමට කිරීම සඳහා උල්ෙල්ඛ සහ වැඩ රෝද හෝ සම් පටි භාවිතා කරන නිම කිරීමේ ක්රියාවලියකි.තාක්ෂණික වශයෙන්, ඔප දැමීම යනු වැඩ කරන රෝදයට ඇලවූ උල්ෙල්ඛ භාවිතා කිරීමේ ක්‍රියාවලියට යොමු වන අතර ඔප දැමීමේදී වැඩ කරන රෝදයට යොදන ලිහිල් උල්ෙල්ඛ භාවිතා කරයි.ඔප දැමීම වඩාත් ආක්‍රමණශීලී ක්‍රියාවලියක් වන අතර, ඔප දැමීම රළු අඩු වන අතර, එහි ප්‍රතිඵලයක් ලෙස සිනිඳු, දීප්තිමත් මතුපිටක් ලැබේ.පොදු වැරදි මතයක් වන්නේ ඔප දැමූ මතුපිට දර්පණ දිලිසෙන නිමාවක් ඇති නමුත් බොහෝ දර්පණ ග්ලොස් නිමාව ඇත්ත වශයෙන්ම ඔප දමා ඇති බවයි.

 • අභිරුචි තහඩු ලෝහ රෙදි කම්බි ඇඳීම සැකසීම

  අභිරුචි තහඩු ලෝහ රෙදි කම්බි ඇඳීම සැකසීම

  බුරුසු සැකසීම ස්වීප් වැලි, ස්වීප් නයිලෝන් යනාදිය ලෙසද හැඳින්විය හැක.සාමාන්යයෙන් මතුපිට බලපෑම අනුව සෘජු සේද සහ අක්රමික සේද ලෙස බෙදී ඇත.ස්ට්‍රයිට් සිල්ක් වලට හෙයා සිල්ක් කියලත් කියනවා, අවුල් සිල්ක් වලට ස්නෝ පැටර්න් කියලත් කියනවා, සේද වර්ගයට ලොකු ආත්මීයත්වයක් තියෙනවා.සෑම පරිශීලකයෙකුටම මතුපිට රේඛා සඳහා විවිධ අවශ්‍යතා සහ රේඛා රේඛා සඳහා විවිධ මනාප ඇත.සමහරු හිතන්නේ කොණ්ඩය ලස්සනයි, සමහරු හිම මෝස්තරයට කැමතියි, සමහරු දිගු කොණ්ඩයට කැමතියි, සමහරු කෙටි හිසකෙස් වලට කැමතියි.වයර් ආචරණයේ විවිධත්වය නිසා, සාමාන්‍යයෙන් විස්තර කිරීම සහ නිර්වචනය කිරීම අපහසු වේ, නමුත් වයර් ඇඳීමේ සැකසුම් ක්‍රමය, භාවිතා කරන ඇඹරුම් නිෂ්පාදන, ක්‍රියාවලි පරාමිතීන් සහ වයර් ආචරණය තීරණය කිරීම සඳහා වෙනත් ක්‍රම තීරණය කිරීමෙන්.

 • අභිරුචි කළ තහඩු ලෝහ ආවරණ කුඩු ආලේපන සේවාව

  අභිරුචි කළ තහඩු ලෝහ ආවරණ කුඩු ආලේපන සේවාව

  කුඩු ඉසීමේ ක්‍රියාවලිය, කුඩු ආලේපන ලෙසද හැඳින්වේ, මෑත දශක කිහිපය තුළ වේගයෙන් වර්ධනය වූ නව ආලේපන ක්‍රියාවලියකි.භාවිතා කරන අමුද්‍රව්‍ය ප්ලාස්ටික් කුඩු.සාමාන්‍ය සාමාන්‍ය ද්‍රාවක ආෙල්පනය සමඟ 100~300μm ආෙල්පනය වැනි ඝණ ආෙල්පනයක් ආෙල්පනයට ලබා ගත හැකි අතර කුඩු ආෙල්පනය සමඟ වරක් ඝනකම ලබා ගත හැක.ආලේපනය හොඳ විඛාදන ප්රතිරෝධයක් ඇත.කුඩු ආලේපනය ද්රාවණ අඩංගු නොවන අතර, අපද්රව්ය තුනක දූෂණයක් නොමැත.කුඩු විද්යුත් ස්ප්රේ කිරීම සහ අනෙකුත් නව ක්රියාවලීන් භාවිතා කිරීම, ඉහළ කාර්යක්ෂමතාව, ස්වයංක්රීය රේඛා ආලේපනය සඳහා සුදුසු ය;ඉහළ කුඩු භාවිත අනුපාතය, ප්රතිචක්රීකරණය කළ හැකි.

 • OEM අභිරුචි විදුලි රන් ආලේපන ක්‍රෝම් කොටස් සේවාව

  OEM අභිරුචි විදුලි රන් ආලේපන ක්‍රෝම් කොටස් සේවාව

  වෙනත් ලෝහ හෝ මිශ්‍ර ලෝහ ආලේපන ක්‍රියාවලියක තුනී ස්ථරයක් මත යම් ලෝහ මතුපිටක් මත විද්‍යුත් විච්ඡේදක ප්ලේටින් කිරීමේ මූලධර්මය භාවිතා කිරීම යනු ලෝහ පටල තාක්ෂණයේ ස්ථරයක කොටස්වල මතුපිටට ඇලවූ ලෝහ හෝ වෙනත් ද්‍රව්‍ය වලින් සාදන ලද විද්‍යුත් විච්ඡේදක ක්‍රියාවයි. ලෝහ ඔක්සිකරණය වැළැක්වීම (මලකඩ), ඇඳුම් ප්‍රතිරෝධය සහ විද්‍යුත් සන්නායකතාවය වැඩි දියුණු කිරීම, පරාවර්තක, විඛාදන ප්‍රතිරෝධය සහ සෞන්දර්යය වැඩි දියුණු කිරීම යනාදිය.

 • අභිරුචි මල නොබැඳෙන වානේ ලෝහ කොටස් වෙල්ඩින් සේවාව

  අභිරුචි මල නොබැඳෙන වානේ ලෝහ කොටස් වෙල්ඩින් සේවාව

  වෙල්ඩින්: විලයන හෝ වෙල්ඩින් ලෙසද හඳුන්වනු ලබන්නේ, රත් කිරීම, අධික උෂ්ණත්වය හෝ අධික පීඩනය මගින් ලෝහ හෝ ප්ලාස්ටික් වැනි වෙනත් තාප ප්ලාස්ටික් ද්‍රව්‍ය සම්බන්ධ කිරීම සඳහා වන නිෂ්පාදන ක්‍රියාවලියක් සහ තාක්ෂණයකි.

 • අභිරුචි ඇලුමිනියම් යකඩ කාබන් වානේ වාත්තු / ව්‍යාජ සේවාව

  අභිරුචි ඇලුමිනියම් යකඩ කාබන් වානේ වාත්තු / ව්‍යාජ සේවාව

  වාත්තු ක්‍රමය ලෝහ ප්ලාස්ටික් දේවල විවිධ වාත්තු ක්‍රම ලබාගෙන ඇත, එනම් උණු කිරීම, පිටවීම සහ බීට් දියර ලෝහය තුළට හෝ වෙනත් වාත්තු ක්‍රමයක් කල්තියා අච්චුවකට එන්නත් කර ඇත, ඉන්ජිනේරුමය ක්‍රමවලින් පසුව සිසිලන ඔප දැමීම සිදු කෙරේ. නිශ්චිත හැඩය, ප්රමාණය සහ කාර්ය සාධනය.